ZAPYTANIE OFERTOWE 01/IKS/2024 z dnia 10.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/IKS/2024 z dnia 10.06.2024 r.Szanowni Państwo, Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW", w ramach

 

Szanowni Państwo, Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW", w ramach projektu „Graj w Ciemno VI" realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej", kierunek pomocy 3 „Wzrost Aktywności OsóbNiepełnosprawnych Różnych Dziedzinach Życia" oraz z miasta Słupska w ramach konkursu na dofinansowanie wkładów własnych,zaprasza do składania ofert w ramach postępowaniaofertowegona świadczenie usługi:zakwaterowanie i wyżywienie grupy 50 osób - uczestników 8-dniowej (7 noclegów) imprezy sportowo-integracyjnej pt. „Graj w ciemno VI"–
I Nazwa i adres Zamawiającego
Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW"
76-200 Słupsk al. Sienkiewicza 8
Tel. 882 178 953, e-mail:klub-zryw@wp.pl
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internatowejwww.ikszryw.slupsk.pl oraz w siedzibie organizatora.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób lub firm świadczących usługi jak wyżejwymieniono, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W terminie od 31.08-07.09.2024r.
(kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1. Zakres i teren usług:
2. Impreza sportowo-integracyjna:
A) noclegi ze śniadaniem. Pokoje dwuosobowe/trzyosobowe z łazienką, łóżka pojedyncze.
Informacje dodatkowe:
• Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu" wraz z gorącymi napojami kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą mineralną i sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.)
• Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego

B) wyżywienie – obiad
Informacje dodatkowe:
• Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i napoju (sok, kompot, itp.). Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/ wegańskich/ koszernych/ itp.).
• Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego
C) wyżywienie kolacja
Informacje dodatkowe:
• Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa i herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.).
• Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.

Impreza rozpocznie się dnia 31Sierpnia od obiadu, a zakończy się 07 września 2024r. po śniadaniu.
• Wymagania dodatkowe – zapewnienie do dyspozycji przez 7 dni dwóch sal o minimalnych wymiarach 20/30m2, na potrzeby Showdown i Strzelectwa Laserowego oraz do dyspozycji uczestników według założeńprojektowych. Powinien być również zapewniony dostęp do strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej: basenu, jacuzzi, sauny, siłowni.
Okres do nadsyłania ofert to 7 dni.

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i są właścicielem lub zarządzają obiektem. Oferty złożone przez pośredników (biura podróży, agencje turystyczne itp.) nie będą brane pod uwagę;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Personel odpowiedzialny za usługi gastronomiczne powinien posiadać aktualne książeczki zdrowia. Obiekt musi spełniać warunki przewidziane dla hoteli/ośrodków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Obiekt powinien być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku).
d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełniania wymagania wskazanego w pkt. 3 a), b), c) i d) Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu oferty. Jeśli oferta danego Wykonawcy zostanie wybrana dostarczy on, przed podpisaniem umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Kryterium oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 80%
Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 80 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2) warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –20 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 20 pkt. w tej części oceny.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.
Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.
Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacjązamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę i oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych należy złożyćna piśmie, osobiście lub przesłać pocztą e-mail na adres: klub-zryw@wp.pl
Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 17czerwca 2024 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: AgnieszkaKról-Jaśkiewicz, klub-zryw@wp.pl
9. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

10. Uwagi końcowe.
1. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )
2. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania oferenta do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 – oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych.

.............................. ...............
(Pieczęć Oferenta, miejscowość, data)

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/IKS/2024 z dnia 10.06.2024 r.
Załączniki do pobrania:
Oświadczenie;
Załącznik nr 1 Do zapytańia ofertowego;

Zapytanie ofertowe


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem