Statut

 

STATUT

INTEGRACYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO "ZRYW" w SŁUPSKU


 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 1.   

Klub nosi nazwę Integracyjny Klub Sportowy "ZRYW"

i zwany jest w dalszej części niniejszego statutu ,,Klubem’’.

 

 1.  

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest Słupsk.

                                

 1.  

Klub posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym

lub podobnym charakterze działania.

                                              

 1.  

Klub może używać znaku, odznak i pieczęci w/g wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele działania i sposób ich realizacji

 

 1.  

Celem Klubu jest integracja, rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki
i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych,

a w szczególności ze schorzeniem narządu wzroku.

 1.  

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności
 2. objęcie swoją działalnością wszystkich osób niepełnosprawnych
 3. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
  w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku
 4. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku
 5. opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska
 6. nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych
 7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania
 8. prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych
 9. organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi
  i turystycznymi
 10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych określonych przez akty prawne dotyczące tego typu klubów.
 11. dla skutecznej realizacji celów Klub może zatrudniać 

pracowników, w tym członków Klubu.

 1. dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

a)      Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

- organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku

b)   Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

-  umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności

-  objęcie swoją działalnością wszystkich osób niepełnosprawnych

-  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku

- organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku

- opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska

- nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych

- współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania

- prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych

- organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi
i turystycznymi

- prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych określonych przez akty prawne dotyczące tego typu klubów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 1.  

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. nadzwyczajnych
 3. honorowych
 4. wspierających
 5.  

 

 1.  

     1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

      1.1 obywatel Polski posiadający grupę inwalidzką z tytułu

           utraty wzroku od lat 16, który złoży pisemną deklarację 

           członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu

     1.2 małoletni obywatel Polski do lat 16, będący pod opieką

           Polskiego Związku Niewidomych i ośrodków

           szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych

           i słabowidzących, za zgodą przedstawicieli ustawowych,

           który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie

           przyjęty przez Zarząd Klubu bez prawa udziału w głosowaniu

na Walnym Zebraniu Klubu oraz bez prawa korzystania
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

     1.3 cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej

           Polski, który spełnia warunki przewidziane dla obywateli

           polskich

      2.   Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna,

            która z racji posiadanych zainteresowań i kwalifikacji

            wykonywania pracy zawodowej lub społecznej pragnie się

            przyczynić do realizacji zadań statutowych Klubu

      3.   Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie

            zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

w środowisku inwalidów wzroku

      4.   Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna                     lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe

            i materialne na rzecz Klubu. Członkowie wspierający

            biorą udział w pracach Klubu osobiście lub poprzez

            upełnomocnionego przedstawiciela

 

 1.   

Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających              na podstawie deklaracji pisemnych przyjmuje i skreśla Zarząd Klubu.

 1.  

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.

 

 

 1.  

Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:

 1. Bierne i czynne prawo wyboru do władz Klubu.
 2. Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 3. Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu.

 

 1.  

Członkom honorowym przysługują wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

 

 1.  

Członkom wspierającym przysługują prawa określone

w paragrafie 11 ust. 2 i 3.

 

 1.  

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:

 1. Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Klubu.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 1.  

Przynależność do Klubu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 3. Wykluczenia decyzją Zarządu Klubu, na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
 4. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania

z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku.

 1. Utraty praw publicznych i obywatelskich.
 2. Śmierci członka.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna Klubu

 

 1.  

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

 

Członkiem Władz Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 1.  

Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata.

Władze Klubu mają prawo uzupełniania nowych członków na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji. Liczba uzupełniających członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru.

Kadencja we władzach Klubu osoby uzupełniającej upływa
z końcem kadencji członków władz pochodzących z wyborów.

 

 

 1.  

Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie jest jawne, chyba że większość zebranych ustali inaczej, czyli głosowanie tajne.

 

Walne Zebranie

 

 1.  

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1.  

Walne zebranie zwyczajne zwoływane jest co 4 lata przez Zarząd, który w tym celu zawiadamia członków Klubu co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać miejsce, termin i porządek obrad.

 

 1.  

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy,  na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 25% liczby członków Klubu. Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie
1 miesiąca od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

Walne Zebranie Klubu jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

 

 1.  

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu.
 2. Uchwalanie projektów zmian statutu.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Wybór władz Klubu.
 6. Ustalenie wpisowego i składek członkowskich.
 7. Nadawanie godności członka honorowego.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 11. Zatwierdzanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

 

 

Zarząd Klubu

 

 1.  

Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami członków Klubu.

 

 1.  

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie całokształtem pracy Klubu.
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 4. Ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych Klubu.
 5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
 6. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu.

7.    Zarząd Klubu w odniesieniu do dyrektora biura pełni

       funkcję pracodawcy w rozumieniu Prawa Pracy.

8.   Uchwalania regulaminu pracy biura.

9.   Jeżeli dyrektor biura pełni jednocześnie funkcję
      w Zarządzie Klubu, decyzje dotyczące jego pracy

      podejmują pozostali członkowie Zarządu Klubu

      bez jego udziału.

 

 1.  

Zarząd składa się z 4-7 członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w kwartale.

 

 1.  

Dla ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 1.  

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Klubu pomiędzy Walnymi Zebraniami.

 

 1.  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności statutowej i finansowej władz Klubu, kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 2. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Klubu

i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

 1. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

 

 1.  

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu, nie mogą być pracownikami Klubu, ani osobami pozostającymi z innymi władzami Klubu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 1.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczona przez niego osoba mają prawo brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Klubu z głosem doradczym.

 

 

 

 

 

Sąd Koleżeński

 

 1.  

Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym spory wewnątrzorganizacyjne.

 

 1.  

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie spraw spornych między członkami

lub władzami Klubu.

 1. Rozpatrywanie przypadków naruszania Statutu przez członków lub władze Klubu.

 

 1.  

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie

do najbliższego Walnego Zebrania Klubu.

 

 1.  

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczona przez niego osoba ma prawo brać udział
w posiedzeniach wszystkich władz Klubu z głosem doradczym.

 

 1.  

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. Upomnienia.
 2. Nagany.
 3. Zakaz pełnienia funkcji w Klubie przez okres 2 kadencji.
 4. Zawieszanie w prawach członka Klubu do 3 lat.
 5. Wykluczenie z członkowstwa w Klubie.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Klubu

 

 1.  

Na majątek i fundusze Klubu składają się:

 1. wpisowe i składki członkowskie;
 2. wpływy z działalności statutowej bądź gospodarczej;
 3. dotacje i subwencje;
 4. darowizny i zapisy;
 5. inne dochody.

 

Przychody z darowizn, zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Klubu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego Klubu.

 

 1.  

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane są zgodne współdziałania i podpisy Prezesa Zarządu bądź jego zastępcy oraz Skarbnika Zarządu bądź innych osób upoważnionych przez Zarząd.

Klub nie może:

a)      udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii bocznej

do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

b)      przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie

lub na preferencyjnych warunkach.

c)      wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)     dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów,

w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 1.  
 1. Klub prowadzi odrębnie działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub jako działalność odpłatną.
 2. Określenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego należy do Zarządu.
 3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Klub Zarząd, podejmując odpowiednią uchwałę, określi przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej odbywa się na zasadzie rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, przy zachowania wymogów przewidzianych przepisami o rachunkowości.
 5. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 

 1.  

      Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej kwalifikowalną większością 2/3 uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 

 1.  

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Klubu powoła Komisję Likwidacyjną, która zgodnie
z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

 

 1.  

Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie Klubu może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na którą przejdzie majątek Klubu po pokryciu jego zobowiązań.

Komisja likwidacyjna po zakończeniu likwidacji Klubu występuje z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru.

 

 

 

 

WICEPREZES                                    PREZES

 IKS „ZRYW”                                 IKS „ZRYW”

 

       Magdalena Danielewicz            Mirosław Mirynowski

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem